Jakie są rozpuszczalniki i jak ich używać

Rozpuszczalnik w chemii jest substancją przeznaczoną do rozpuszczania innych substancji chemicznych w stanie ciekłym, stałym lub gazowym bez zmiany ich wzoru lub składu.

W rzeczywistości woda jest naturalnym rozpuszczalnikiem. Służy sklep chemiczny do rozcieńczania farb akrylowych i niektórych emulsji. Kategoria "rozcieńczalniki" obejmuje substancje organiczne i syntetyczne stosowane do przygotowania farb do użycia. W zależności od składu rozróżnia się rozcieńczalniki dwuskładnikowe i trójskładnikowe, które różnią się formułą chemiczną i zdolnością rozcieńczania farb do pożądanej konsystencji.

Zgodnie ze wzorem chemicy rozróżniają również alkohole, rozpuszczalniki węglowodorowe i ich nitropochodne, estry, ketony, amidy, sulfotlenki i niektóre kwasy. Klasyfikuje się je według różnych właściwości fizykochemicznych, w tym lotności (szybkość parowania), lepkości i obecności ostrego zapachu.

Kiedy już zrozumiesz, czym jest rozpuszczalnik w chemii, ważne jest, aby pamiętać, że substancje te nie są używane tylko do rozpuszczania farby lub lakieru. Zastępują one specjalistyczne rozpuszczalniki o właściwościach zbliżonych do barwników.

Istnieją różne rodzaje barwników, ale można je rozcieńczać tą samą substancją, np. benzyną lakową. Każda glazura ma jednak swój własny rodzaj rozcieńczalników. Główna klasyfikacja rozpuszczalników: substancje organiczne; preparaty nieorganiczne. Rozpuszczalniki organiczne różnią się między sobą właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Każdy rozpuszczalnik jest substancją szybko parującą, a szybkość parowania jest uważana za ważną właściwość.

Rozpuszczalniki wieloskładnikowe są rzadko stosowane w domu - należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie.9dd59705a559b42467fa7cd555ef367f